Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ GDCD

Thứ Buổi Tiết BínhPhượngThương
Thứ hai S Tiết 1 - 12B9 - Chào cờ -
Tiết 2 - 12B7 - GDCD10C6 - GDCD
Tiết 3 10C1 - GDCD12B1 - GDCD12B3 - GDCD
Tiết 4 11A12 - GDCD12B9 - GDCD -
Tiết 5 - - -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ ba S Tiết 110C11 - GDCD - -
Tiết 2 10C9 - GDCD11A5 - GDCD -
Tiết 3 - 11A9 - GDCD -
Tiết 4 - 11A7 - GDCD -
Tiết 5 - - -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ tư S Tiết 111A1 - GDCD - 12B6 - GDCD
Tiết 2 10C7 - GDCD - 10C10 - GDCD
Tiết 3 - - 10C4 - GDCD
Tiết 4 - - 10C12 - GDCD
Tiết 5 - - -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - 12B12 - GDCD
Tiết 3 - - 12B12 - GDCD
Tiết 4 - - XH(B1-B7) - GDCD
Tiết 5 - - XH(B1-B7) - GDCD
Thứ năm S Tiết 111A2 - GDCD - 10C2 - GDCD
Tiết 2 11A6 - GDCD - -
Tiết 3 10C3 - GDCD - 12B4 - GDCD
Tiết 4 - - 10C8 - GDCD
Tiết 5 - - 12B11 - GDCD
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ sáu S Tiết 1 - 11A3 - GDCD12B2 - GDCD
Tiết 2 - 11A8 - GDCD12B12 - GDCD
Tiết 3 11A11 - GDCD - 12B10 - GDCD
Tiết 4 11A4 - GDCD - 12B5 - GDCD
Tiết 5 10C5 - GDCD - -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - 12B9 - GDCD -
Tiết 3 - 12B9 - GDCD -
Tiết 4 - 12B8 - GDCD -
Tiết 5 - 12B8 - GDCD -
Thứ bảy S Tiết 1 - - -
Tiết 2 - 12B8 - GDCD -
Tiết 3 - 11A10 - GDCD -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - 12B9 - SHL -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - 12B10 - GDCD
Tiết 3 - - 12B10 - GDCD
Tiết 4 - - 12B11 - GDCD
Tiết 5 - - 12B11 - GDCD

Trang chủ | Danh sách lớp