Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ Thể dục

Thứ Buổi Tiết Hải TDHưngPhương TDQuyềnDũng TDThiên TD
Thứ hai S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12B8 - GD QP-AN - - - -
Tiết 3 - 12B10 - GD QP-AN - - - -
Tiết 4 - 12B6 - GD QP-AN - - - -
Tiết 5 - 12B5 - GD QP-AN - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 11A11 - Thể dục11A5 - Thể dục10C6 - Thể dục - - -
Tiết 3 11A11 - Thể dục11A5 - Thể dục10C6 - Thể dục - - -
Tiết 4 11A10 - Thể dục11A6 - Thể dục - - 11A4 - Thể dục -
Tiết 5 11A10 - Thể dục11A6 - Thể dục - - 11A4 - Thể dục -
Thứ ba S Tiết 1 - 12B4 - GD QP-AN12B6 - Thể dục11A6 - GD QP-AN - 12B12 - Thể dục
Tiết 2 - 12B7 - GD QP-AN12B6 - Thể dục11A10 - GD QP-AN - 12B12 - Thể dục
Tiết 3 - - 12B4 - Thể dục11A4 - GD QP-AN - 12B11 - Thể dục
Tiết 4 - 12B3 - GD QP-AN12B4 - Thể dục11A9 - GD QP-AN - 12B11 - Thể dục
Tiết 5 - 12B1 - GD QP-AN - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 11A9 - Thể dục - 10C5 - Thể dục - - 10C1 - Thể dục
Tiết 3 11A9 - Thể dục - 10C5 - Thể dục - - 10C1 - Thể dục
Tiết 4 - 11A7 - Thể dục10C7 - Thể dục10C10 - Thể dục - 10C2 - Thể dục
Tiết 5 - 11A7 - Thể dục10C7 - Thể dục10C10 - Thể dục - 10C2 - Thể dục
Thứ tư S Tiết 110C8 - GD QP-AN - 12B5 - Thể dục11A8 - GD QP-AN12B3 - Thể dục12B8 - Thể dục
Tiết 2 10C4 - GD QP-AN - 12B5 - Thể dục11A3 - GD QP-AN12B3 - Thể dục12B8 - Thể dục
Tiết 3 - - 12B7 - Thể dục11A1 - GD QP-AN12B2 - Thể dục12B10 - Thể dục
Tiết 4 - - 12B7 - Thể dục11A5 - GD QP-AN12B2 - Thể dục12B10 - Thể dục
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - 10C8 - Thể dục10C12 - Thể dục11A3 - Thể dục10C3 - Thể dục
Tiết 3 - - 10C8 - Thể dục10C12 - Thể dục11A3 - Thể dục10C3 - Thể dục
Tiết 4 - - 10C9 - Thể dục10C11 - Thể dục11A1 - Thể dục -
Tiết 5 - - 10C9 - Thể dục10C11 - Thể dục11A1 - Thể dục -
Thứ năm S Tiết 110C6 - GD QP-AN12B9 - GD QP-AN - 11A7 - GD QP-AN - -
Tiết 2 10C2 - GD QP-AN - - - - -
Tiết 3 10C10 - GD QP-AN12B11 - GD QP-AN - 11A2 - GD QP-AN - -
Tiết 4 10C1 - GD QP-AN12B2 - GD QP-AN - 11A11 - GD QP-AN - -
Tiết 5 10C5 - GD QP-AN12B12 - GD QP-AN - 11A12 - GD QP-AN - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -
Thứ sáu S Tiết 110C7 - GD QP-AN - - - 12B1 - Thể dục -
Tiết 2 10C11 - GD QP-AN - - - 12B1 - Thể dục -
Tiết 3 10C3 - GD QP-AN - - - 12B9 - Thể dục -
Tiết 4 10C12 - GD QP-AN - - - 12B9 - Thể dục -
Tiết 5 10C9 - GD QP-AN - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - 11A8 - Thể dục11A12 - Thể dục
Tiết 3 - - - - 11A8 - Thể dục11A12 - Thể dục
Tiết 4 - - - - 11A2 - Thể dục10C4 - Thể dục
Tiết 5 - - - - 11A2 - Thể dục10C4 - Thể dục
Thứ bảy S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp