Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ Tin học

Thứ Buổi Tiết X.NamHương TThiên T
Thứ hai S Tiết 1 - - -
Tiết 2 - 10C12 - Tin học -
Tiết 3 12B5 - Tin học11A6 - Tin học11A1 - Tin học
Tiết 4 10C10 - Tin học10C2 - Tin học12B4 - Tin học
Tiết 5 12B11 - Tin học10C9 - Tin học12B7 - Tin học
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ ba S Tiết 1 - 10C12 - Tin học12B2 - Tin học
Tiết 2 10C10 - Tin học10C1 - Tin học11A4 - Tin học
Tiết 3 12B10 - Tin học11A10 - Tin học11A7 - Tin học
Tiết 4 10C5 - Tin học - 12B12 - Tin học
Tiết 5 12B11 - Tin học10C7 - Tin học -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ tư S Tiết 110C5 - Tin học11A9 - Tin học12B9 - Tin học
Tiết 2 12B10 - Tin học - 12B6 - Tin học
Tiết 3 - 10C9 - Tin học11A3 - Tin học
Tiết 4 - 10C1 - Tin học -
Tiết 5 - - 12B12 - Tin học
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ năm S Tiết 110C3 - Tin học10C11 - Tin học -
Tiết 2 12B8 - Tin học10C4 - Tin học12B9 - Tin học
Tiết 3 10C6 - Tin học10C8 - Tin học12B2 - Tin học
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - 11A8 - Tin học12B3 - Tin học
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ sáu S Tiết 1 - - 12B4 - Tin học
Tiết 2 - - 11A5 - Tin học
Tiết 3 - 10C8 - Tin học -
Tiết 4 - 11A12 - Tin học12B7 - Tin học
Tiết 5 - 10C4 - Tin học12B1 - Tin học
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ bảy S Tiết 112B8 - Tin học10C7 - Tin học12B6 - Tin học
Tiết 2 10C3 - Tin học10C2 - Tin học12B3 - Tin học
Tiết 3 10C6 - Tin học11A11 - Tin học11A2 - Tin học
Tiết 4 12B5 - Tin học10C11 - Tin học12B1 - Tin học
Tiết 5 - - -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -

Trang chủ | Danh sách lớp