Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ T. Anh TC

Thứ Buổi Tiết YếnNga AHà A
Thứ hai S Tiết 112B12 - Chào cờ - 12B6 - Chào cờ
Tiết 2 12B9 - T. Anh - 12B6 - T. Anh
Tiết 3 12B9 - T. Anh - 12B4 - T. Anh
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 12B12 - T. Anh12B8 - T. Anh12B5 - T. Anh
Tiết 3 12B12 - T. Anh12B8 - T. Anh12B5 - T. Anh
Tiết 4 12B1 - T. Anh12B10 - T. Anh12B4 - T. Anh
Tiết 5 12B1 - T. Anh12B10 - T. Anh12B4 - T. Anh
Thứ ba S Tiết 1 - 12B8 - T. Anh -
Tiết 2 - 12B8 - T. Anh -
Tiết 3 - 12B3 - T. Anh -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - 12B2 - T. Anh -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - 12B3 - T. Anh12B4 - T. Anh
Tiết 3 - 12B3 - T. Anh12B4 - T. Anh TC
Tiết 4 12B9 - T. Anh TC12B2 - T. Anh12B7 - T. Anh TC
Tiết 5 12B9 - T. Anh12B2 - T. Anh12B7 - T. Anh
Thứ tư S Tiết 112B12 - T. Anh - 12B4 - T. Anh
Tiết 2 12B9 - T. Anh - 12B4 - T. Anh
Tiết 3 12B1 - T. Anh - 12B6 - T. Anh
Tiết 4 12B1 - T. Anh12B3 - T. Anh12B6 - T. Anh
Tiết 5 - 12B2 - T. Anh -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 12B9 - T. Anh12B10 - T. Anh12B7 - T. Anh
Tiết 3 12B9 - T. Anh12B10 - T. Anh TC12B7 - T. Anh
Tiết 4 12B11 - T. Anh12B8 - T. Anh TC -
Tiết 5 12B11 - T. Anh12B8 - T. Anh -
Thứ năm S Tiết 112B1 - T. Anh12B10 - T. Anh -
Tiết 2 12B11 - T. Anh12B10 - T. Anh -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - 12B3 - T. Anh -
Tiết 5 - 12B2 - T. Anh -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ sáu S Tiết 112B11 - T. Anh - 12B5 - T. Anh
Tiết 2 12B11 - T. Anh - 12B7 - T. Anh
Tiết 3 - - 12B7 - T. Anh
Tiết 4 - 12B10 - T. Anh -
Tiết 5 - 12B8 - T. Anh -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 12B11 - T. Anh - 12B6 - T. Anh
Tiết 3 12B11 - T. Anh TC - 12B6 - T. Anh TC
Tiết 4 12B12 - T. Anh TC - 12B5 - T. Anh TC
Tiết 5 12B12 - T. Anh - 12B5 - T. Anh
Thứ bảy S Tiết 112B12 - T. Anh - 12B5 - T. Anh
Tiết 2 12B12 - T. Anh - 12B5 - T. Anh
Tiết 3 - - 12B7 - T. Anh
Tiết 4 - - -
Tiết 5 12B12 - SHL - 12B6 - SHL
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -

Trang chủ | Danh sách lớp