Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ Vật lý TC

Thứ Buổi Tiết Hạnh L
Thứ hai S Tiết 112B2 - Chào cờ
Tiết 2 12B11 - Vật lí
Tiết 3 -
Tiết 4 -
Tiết 5 -
C Tiết 1 -
Tiết 2 -
Tiết 3 -
Tiết 4 -
Tiết 5 -
Thứ ba S Tiết 1 -
Tiết 2 -
Tiết 3 -
Tiết 4 -
Tiết 5 -
C Tiết 1 -
Tiết 2 12B2 - Vật lí
Tiết 3 12B2 - Vật lí
Tiết 4 12B1 - Vật lí
Tiết 5 12B1 - Vật lí
Thứ tư S Tiết 112B10 - Vật lí
Tiết 2 12B11 - Vật lí
Tiết 3 -
Tiết 4 -
Tiết 5 -
C Tiết 1 -
Tiết 2 -
Tiết 3 -
Tiết 4 -
Tiết 5 -
Thứ năm S Tiết 112B2 - Công nghệ
Tiết 2 12B2 - Vật lí
Tiết 3 -
Tiết 4 12B1 - Vật lí
Tiết 5 12B1 - Công nghệ
C Tiết 1 -
Tiết 2 -
Tiết 3 -
Tiết 4 -
Tiết 5 -
Thứ sáu S Tiết 1 -
Tiết 2 -
Tiết 3 -
Tiết 4 12B1 - Vật lí
Tiết 5 12B10 - Vật lí
C Tiết 1 -
Tiết 2 -
Tiết 3 -
Tiết 4 -
Tiết 5 -
Thứ bảy S Tiết 1 -
Tiết 2 -
Tiết 3 12B2 - Vật lí
Tiết 4 -
Tiết 5 12B2 - SHL
C Tiết 1 -
Tiết 2 12B1 - Vật lí
Tiết 3 12B1 - Vật lý TC
Tiết 4 12B2 - Vật lý TC
Tiết 5 12B2 - Vật lí

Trang chủ | Danh sách lớp