Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ Hóa học TC

Thứ Buổi Tiết Ngọc H
Thứ hai S Tiết 112B3 - Chào cờ
Tiết 2 12B1 - Hóa học
Tiết 3 -
Tiết 4 12B2 - Hóa học
Tiết 5 12B4 - Hóa học
C Tiết 1 -
Tiết 2 -
Tiết 3 -
Tiết 4 12B3 - Hóa học
Tiết 5 12B3 - Hóa học
Thứ ba S Tiết 1 -
Tiết 2 -
Tiết 3 -
Tiết 4 -
Tiết 5 -
C Tiết 1 -
Tiết 2 -
Tiết 3 -
Tiết 4 -
Tiết 5 -
Thứ tư S Tiết 1 -
Tiết 2 -
Tiết 3 -
Tiết 4 12B4 - Hóa học
Tiết 5 12B1 - Hóa học
C Tiết 1 -
Tiết 2 12B1 - Hóa học
Tiết 3 12B1 - Hóa học
Tiết 4 12B4 - Hóa học
Tiết 5 12B4 - Hóa học
Thứ năm S Tiết 1 -
Tiết 2 -
Tiết 3 -
Tiết 4 -
Tiết 5 -
C Tiết 1 -
Tiết 2 -
Tiết 3 -
Tiết 4 -
Tiết 5 -
Thứ sáu S Tiết 1 -
Tiết 2 12B3 - Hóa học
Tiết 3 12B4 - Hóa học
Tiết 4 -
Tiết 5 12B2 - Hóa học
C Tiết 1 -
Tiết 2 12B2 - Hóa học
Tiết 3 12B2 - Hóa học
Tiết 4 12B1 - Hóa học
Tiết 5 12B1 - Hóa học
Thứ bảy S Tiết 112B1 - Hóa học
Tiết 2 12B2 - Hóa học
Tiết 3 12B3 - Hóa học
Tiết 4 -
Tiết 5 12B3 - SHL
C Tiết 1 -
Tiết 2 12B2 - Hóa học
Tiết 3 12B2 - Hóa học
Tiết 4 12B3 - Hóa học TC
Tiết 5 12B3 - Hóa học

Trang chủ | Danh sách lớp