Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ Hóa học

Thứ Buổi Tiết Ngọc HHương HHằng HHải HHồngHà HNga HHoàn
Thứ hai S Tiết 112B3 - Chào cờ10C4 - Chào cờ - 11A3 - Chào cờ10C2 - Chào cờ - - 11A2 - Chào cờ
Tiết 2 12B1 - Hóa học - - 11A4 - Hóa học - - - 11A2 - Hóa học
Tiết 3 - 10C6 - Hóa học - 11A3 - Hóa học10C8 - Hóa học - - -
Tiết 4 12B2 - Hóa học10C4 - Hóa học - - - - - 11A7 - Hóa học
Tiết 5 12B4 - Hóa học10C5 - Hóa học - - - - - 11A5 - Hóa học
C Tiết 1 - - - - - - - -
Tiết 2 - 10C4 - Hóa học - - 10C2 - Hóa học - - 11A2 - Hóa học
Tiết 3 - 10C4 - Hóa học - - 10C2 - Hóa học - - 11A2 - Hóa học
Tiết 4 12B3 - Hóa học - - 11A3 - Hóa học - - - -
Tiết 5 12B3 - Hóa học - - 11A3 - Hóa học - - - -
Thứ ba S Tiết 1 - - 12B10 - Hóa học - - - - -
Tiết 2 - 10C7 - Hóa học12B5 - Hóa học - - - - -
Tiết 3 - - 12B6 - Hóa học - - - 10C10 - Hóa học -
Tiết 4 - 10C6 - Hóa học - - 10C8 - Hóa học - 10C11 - Hóa học -
Tiết 5 - 10C4 - Hóa học12B7 - Hóa học - 10C2 - Hóa học - - -
C Tiết 1 - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - 10C2 - Hóa học - - -
Tiết 3 - - - - 10C2 - Hóa học - - -
Tiết 4 - - 12B6 - Hóa học - - - - 11A1 - Hóa học
Tiết 5 - - 12B6 - Hóa học - - - - 11A1 - Hóa học
Thứ tư S Tiết 1 - - - 11A3 - Hóa học10C1 - Hóa học11A6 - Hóa học10C11 - Hóa học -
Tiết 2 - - - 11A4 - Hóa học10C8 - Hóa học11A8 - Hóa học - 11A1 - Hóa học
Tiết 3 - - 12B9 - Hóa học - 10C3 - Hóa học11A11 - Hóa học10C12 - Hóa học11A7 - Hóa học
Tiết 4 12B4 - Hóa học - 12B5 - Hóa học - - 11A9 - Hóa học10C9 - Hóa học11A2 - Hóa học
Tiết 5 12B1 - Hóa học - 12B7 - Hóa học - - - - -
C Tiết 1 - - - - - - - -
Tiết 2 12B1 - Hóa học - - - 10C1 - Hóa học - - 11A1 - Hóa học
Tiết 3 12B1 - Hóa học - - - 10C1 - Hóa học - - 11A1 - Hóa học
Tiết 4 12B4 - Hóa học10C4 - Hóa học - 11A3 - Hóa học - - - -
Tiết 5 12B4 - Hóa học10C4 - Hóa học - 11A3 - Hóa học - - - -
Thứ năm S Tiết 1 - - 12B7 - Hóa học - - 11A6 - Hóa học12B12 - Hóa học -
Tiết 2 - - - - - 11A8 - Hóa học10C9 - Hóa học -
Tiết 3 - - 12B10 - Hóa học - 10C1 - Hóa học - - -
Tiết 4 - - 12B11 - Hóa học - - - 12B8 - Hóa học -
Tiết 5 - - 12B6 - Hóa học - 10C2 - Hóa học - 10C10 - Hóa học -
C Tiết 1 - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - -
Thứ sáu S Tiết 1 - 10C6 - Hóa học - - 10C2 - Hóa học11A12 - Hóa học - -
Tiết 2 12B3 - Hóa học10C7 - Hóa học - - 10C3 - Hóa học11A6 - Hóa học - 11A2 - Hóa học
Tiết 3 12B4 - Hóa học - - - - - 10C12 - Hóa học11A5 - Hóa học
Tiết 4 - 10C5 - Hóa học - - - 11A10 - Hóa học12B8 - Hóa học11A1 - Hóa học
Tiết 5 12B2 - Hóa học - - - - - 12B12 - Hóa học -
C Tiết 1 - - - - - - - -
Tiết 2 12B2 - Hóa học - 12B5 - Hóa học - 10C1 - Hóa học - - 11A2 - Hóa học
Tiết 3 12B2 - Hóa học - 12B5 - Hóa học - 10C1 - Hóa học - - 11A2 - Hóa học
Tiết 4 12B1 - Hóa học - 12B7 - Hóa học - - - - -
Tiết 5 12B1 - Hóa học - 12B7 - Hóa học - - - - -
Thứ bảy S Tiết 112B1 - Hóa học10C5 - Hóa học12B9 - Hóa học11A3 - Hóa học10C3 - Hóa học11A11 - Hóa học - 11A1 - Hóa học
Tiết 2 12B2 - Hóa học - 12B11 - Hóa học - - 11A9 - Hóa học - 11A5 - Hóa học
Tiết 3 12B3 - Hóa học10C4 - Hóa học12B5 - Hóa học - 10C1 - Hóa học11A12 - Hóa học - -
Tiết 4 - 10C7 - Hóa học12B6 - Hóa học11A4 - Hóa học - 11A10 - Hóa học - 11A7 - Hóa học
Tiết 5 12B3 - SHL10C4 - SHL - 11A3 - SHL10C2 - SHL - - 11A2 - SHL
C Tiết 1 - - - - - - - -
Tiết 2 12B2 - Hóa học - - - - - - -
Tiết 3 12B2 - Hóa học - - - - - - -
Tiết 4 12B3 - Hóa học TC - - - - - - -
Tiết 5 12B3 - Hóa học - - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp