Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ Sinh học

Thứ Buổi Tiết Hải SPhụngDung SHườngHằng SNga S
Thứ hai S Tiết 1 - - - 12B10 - Chào cờ - -
Tiết 2 - 11A11 - Sinh học - 12B3 - Sinh học - -
Tiết 3 - 12B6 - Sinh học11A9 - Sinh học12B2 - Sinh học - -
Tiết 4 - 12B7 - Sinh học11A4 - Sinh học12B10 - Sinh học - -
Tiết 5 - 12B9 - Sinh học11A10 - Sinh học - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -
Thứ ba S Tiết 110C1 - Sinh học - - - 11A3 - Sinh học -
Tiết 2 - - - - - 10C2 - Công nghệ
Tiết 3 10C2 - Sinh học - 10C8 - Công nghệ - 10C11 - Công nghệ10C3 - Công nghệ
Tiết 4 10C9 - Sinh học - 10C7 - Công nghệ - 11A2 - Sinh học10C4 - Công nghệ
Tiết 5 10C11 - Sinh học - 10C9 - Công nghệ - 10C10 - Công nghệ12B12 - Sinh học
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -
Thứ tư S Tiết 110C3 - Sinh học - - - - -
Tiết 2 10C5 - Sinh học - - - - -
Tiết 3 - 12B4 - Sinh học - - - 10C5 - Công nghệ
Tiết 4 - 12B9 - Sinh học - - - 10C2 - Công nghệ
Tiết 5 - 12B8 - Sinh học - - - 12B11 - Sinh học
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12B6 - Sinh học - 12B3 - Sinh học - -
Tiết 3 - 12B6 - Sinh học - 12B3 - Sinh học - -
Tiết 4 - 12B7 - Sinh học - 12B1 - Sinh học - -
Tiết 5 - 12B7 - Sinh học - 12B1 - Sinh học - -
Thứ năm S Tiết 1 - - - 12B3 - Sinh học10C10 - Công nghệ -
Tiết 2 10C7 - Sinh học - 10C6 - Công nghệ - 10C12 - Công nghệ -
Tiết 3 10C4 - Sinh học12B5 - Sinh học10C7 - Công nghệ12B1 - Sinh học - -
Tiết 4 10C2 - Sinh học11A12 - Sinh học10C9 - Công nghệ - 11A2 - Sinh học -
Tiết 5 10C1 - Sinh học12B7 - Sinh học11A7 - Sinh học - 11A1 - Sinh học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -
Thứ sáu S Tiết 110C10 - Sinh học12B8 - Sinh học - 12B3 - Sinh học - -
Tiết 2 10C8 - Sinh học12B4 - Sinh học - 12B2 - Sinh học - -
Tiết 3 10C4 - Sinh học - - 12B1 - Sinh học - 10C1 - Công nghệ
Tiết 4 10C6 - Sinh học12B6 - Sinh học11A6 - Sinh học - - 12B11 - Sinh học
Tiết 5 - 12B5 - Sinh học10C6 - Công nghệ - - 10C3 - Công nghệ
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - 12B2 - Sinh học - -
Tiết 5 - - - 12B2 - Sinh học - -
Thứ bảy S Tiết 1 - 10C12 - Sinh học - 12B2 - Sinh học10C11 - Công nghệ10C1 - Công nghệ
Tiết 2 - - 10C8 - Công nghệ12B1 - Sinh học10C12 - Công nghệ10C5 - Công nghệ
Tiết 3 - - 11A5 - Sinh học12B10 - Sinh học11A1 - Sinh học12B12 - Sinh học
Tiết 4 - - 11A8 - Sinh học - 11A3 - Sinh học10C4 - Công nghệ
Tiết 5 - - - 12B10 - SHL - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 12B5 - Sinh học - - - -
Tiết 3 - 12B5 - Sinh học - - - -
Tiết 4 - 12B4 - Sinh học - - - -
Tiết 5 - 12B4 - Sinh học - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp