Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ GD QP-AN

Thứ Buổi Tiết Hải TDHưngQuyền
Thứ hai S Tiết 1 - - -
Tiết 2 - 12B8 - GD QP-AN -
Tiết 3 - 12B10 - GD QP-AN -
Tiết 4 - 12B6 - GD QP-AN -
Tiết 5 - 12B5 - GD QP-AN -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 11A11 - Thể dục11A5 - Thể dục -
Tiết 3 11A11 - Thể dục11A5 - Thể dục -
Tiết 4 11A10 - Thể dục11A6 - Thể dục -
Tiết 5 11A10 - Thể dục11A6 - Thể dục -
Thứ ba S Tiết 1 - 12B4 - GD QP-AN11A6 - GD QP-AN
Tiết 2 - 12B7 - GD QP-AN11A10 - GD QP-AN
Tiết 3 - - 11A4 - GD QP-AN
Tiết 4 - 12B3 - GD QP-AN11A9 - GD QP-AN
Tiết 5 - 12B1 - GD QP-AN -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 11A9 - Thể dục - -
Tiết 3 11A9 - Thể dục - -
Tiết 4 - 11A7 - Thể dục10C10 - Thể dục
Tiết 5 - 11A7 - Thể dục10C10 - Thể dục
Thứ tư S Tiết 110C8 - GD QP-AN - 11A8 - GD QP-AN
Tiết 2 10C4 - GD QP-AN - 11A3 - GD QP-AN
Tiết 3 - - 11A1 - GD QP-AN
Tiết 4 - - 11A5 - GD QP-AN
Tiết 5 - - -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - 10C12 - Thể dục
Tiết 3 - - 10C12 - Thể dục
Tiết 4 - - 10C11 - Thể dục
Tiết 5 - - 10C11 - Thể dục
Thứ năm S Tiết 110C6 - GD QP-AN12B9 - GD QP-AN11A7 - GD QP-AN
Tiết 2 10C2 - GD QP-AN - -
Tiết 3 10C10 - GD QP-AN12B11 - GD QP-AN11A2 - GD QP-AN
Tiết 4 10C1 - GD QP-AN12B2 - GD QP-AN11A11 - GD QP-AN
Tiết 5 10C5 - GD QP-AN12B12 - GD QP-AN11A12 - GD QP-AN
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ sáu S Tiết 110C7 - GD QP-AN - -
Tiết 2 10C11 - GD QP-AN - -
Tiết 3 10C3 - GD QP-AN - -
Tiết 4 10C12 - GD QP-AN - -
Tiết 5 10C9 - GD QP-AN - -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ bảy S Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -

Trang chủ | Danh sách lớp