Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ Ngữ văn

Thứ Buổi Tiết NhungPhongThanhPhương VDung VHạnh VHảoNam VNgọc VN.XuânT.Xuân
Thứ hai S Tiết 1 - 12B11 - Chào cờ11A12 - Chào cờ12B8 - Chào cờ - - 10C10 - Chào cờ - - - -
Tiết 2 - - 11A5 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn - 10C11 - Ngữ văn10C3 - Ngữ văn - - - -
Tiết 3 - 12B11 - Ngữ văn11A12 - Ngữ văn - - 10C11 - Ngữ văn - - - - -
Tiết 4 10C7 - Ngữ văn12B11 - Ngữ văn - 12B8 - Ngữ văn11A9 - Ngữ văn - 10C12 - Ngữ văn - - 11A2 - Ngữ văn11A8 - Ngữ văn
Tiết 5 10C8 - Ngữ văn12B12 - Ngữ văn - - 11A11 - Ngữ văn - 10C10 - Ngữ văn - - 11A2 - Ngữ văn11A8 - Ngữ văn
C Tiết 1 - - - - - - - - - - -
Tiết 2 12B3 - Ngữ văn - - - - 10C11 - Ngữ văn10C10 - Ngữ văn12B1 - Ngữ văn - - -
Tiết 3 12B3 - Ngữ văn - - - - 10C11 - Ngữ văn10C10 - Ngữ văn12B1 - Ngữ văn - - -
Tiết 4 - - - - - 10C9 - Ngữ văn10C12 - Ngữ văn12B2 - Ngữ văn - - -
Tiết 5 - - - - - 10C9 - Ngữ văn10C12 - Ngữ văn12B2 - Ngữ văn - - -
Thứ ba S Tiết 112B3 - Ngữ văn - - 12B7 - Ngữ văn - - 10C3 - Ngữ văn12B9 - Ngữ văn - 10C2 - Ngữ văn11A7 - Ngữ văn
Tiết 2 12B3 - Ngữ văn - - 12B10 - Ngữ văn - - 10C3 - Ngữ văn12B2 - Ngữ văn10C6 - Ngữ văn11A3 - Ngữ văn11A7 - Ngữ văn
Tiết 3 - - - - 11A11 - Ngữ văn10C9 - Ngữ văn10C12 - Ngữ văn12B5 - Ngữ văn10C6 - Ngữ văn11A3 - Ngữ văn11A6 - Ngữ văn
Tiết 4 12B6 - Ngữ văn - - - 11A11 - Ngữ văn10C1 - Ngữ văn10C10 - Ngữ văn12B5 - Ngữ văn - - 11A6 - Ngữ văn
Tiết 5 12B6 - Ngữ văn - - - - 10C1 - Ngữ văn - - 10C5 - Ngữ văn - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - -
Tiết 2 12B6 - Ngữ văn12B12 - Ngữ văn11A12 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn - - 10C10 - Ngữ văn12B9 - Ngữ văn - - -
Tiết 3 12B6 - Ngữ văn12B12 - Ngữ văn11A12 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn - - 10C10 - Ngữ văn12B9 - Ngữ văn - - -
Tiết 4 - 12B11 - Ngữ văn11A10 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn - - 10C12 - Ngữ văn12B5 - Ngữ văn - - -
Tiết 5 - 12B11 - Ngữ văn11A10 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn - - 10C12 - Ngữ văn12B5 - Ngữ văn - - -
Thứ tư S Tiết 1 - 12B11 - Ngữ văn - 12B7 - Ngữ văn - 10C9 - Ngữ văn10C12 - Ngữ văn12B1 - Ngữ văn - - 11A4 - Ngữ văn
Tiết 2 - 12B12 - Ngữ văn11A12 - Ngữ văn12B7 - Ngữ văn - 10C9 - Ngữ văn10C12 - Ngữ văn12B1 - Ngữ văn - - -
Tiết 3 - - 11A12 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn - - 10C10 - Ngữ văn12B5 - Ngữ văn - - 11A8 - Ngữ văn
Tiết 4 - - 11A10 - Ngữ văn - - - 10C10 - Ngữ văn - - - 11A8 - Ngữ văn
Tiết 5 - - - - - - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - 12B11 - Ngữ văn11A12 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn11A11 - Ngữ văn - - 12B4 - Ngữ văn - - -
Tiết 3 - 12B11 - Ngữ văn11A12 - Ngữ văn12B8 - Ngữ văn11A11 - Ngữ văn - - 12B4 - Ngữ văn - - -
Tiết 4 - 12B12 - Ngữ văn11A10 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn11A9 - Ngữ văn - - 12B9 - Ngữ văn - - -
Tiết 5 - 12B12 - Ngữ văn11A10 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn11A9 - Ngữ văn - - 12B9 - Ngữ văn - - -
Thứ năm S Tiết 1 - 12B11 - Ngữ văn - - 11A11 - Ngữ văn10C9 - Ngữ văn10C12 - Ngữ văn12B4 - Ngữ văn - - -
Tiết 2 - - - - - 10C11 - Ngữ văn10C10 - Ngữ văn12B1 - Ngữ văn - - -
Tiết 3 - 12B12 - Ngữ văn11A5 - Ngữ văn - 11A1 - Ngữ văn10C11 - Ngữ văn - - - - -
Tiết 4 10C7 - Ngữ văn12B12 - Ngữ văn11A5 - Ngữ văn - 11A1 - Ngữ văn - - - - - -
Tiết 5 10C7 - Ngữ văn - 11A10 - Ngữ văn - 11A9 - Ngữ văn - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - -
Thứ sáu S Tiết 112B6 - Ngữ văn12B12 - Ngữ văn - 12B10 - Ngữ văn11A9 - Ngữ văn10C11 - Ngữ văn - 12B9 - Ngữ văn - 10C4 - Ngữ văn -
Tiết 2 - - - 12B8 - Ngữ văn11A9 - Ngữ văn10C1 - Ngữ văn - 12B9 - Ngữ văn - 11A3 - Ngữ văn -
Tiết 3 12B3 - Ngữ văn12B11 - Ngữ văn - 12B8 - Ngữ văn11A1 - Ngữ văn10C9 - Ngữ văn - 12B2 - Ngữ văn - 11A2 - Ngữ văn -
Tiết 4 10C8 - Ngữ văn - - - - - - 12B2 - Ngữ văn - - -
Tiết 5 10C8 - Ngữ văn - - - - - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - 12B7 - Ngữ văn11A9 - Ngữ văn10C11 - Ngữ văn - - - - -
Tiết 3 - - - 12B7 - Ngữ văn11A9 - Ngữ văn10C11 - Ngữ văn - - - - -
Tiết 4 - - - - 11A11 - Ngữ văn10C9 - Ngữ văn - - - - -
Tiết 5 - - - - 11A11 - Ngữ văn10C9 - Ngữ văn - - - - -
Thứ bảy S Tiết 1 - - 11A10 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn - - - 12B4 - Ngữ văn - 10C4 - Ngữ văn11A4 - Ngữ văn
Tiết 2 - - 11A10 - Ngữ văn12B10 - Ngữ văn - - - 12B4 - Ngữ văn10C6 - Ngữ văn10C4 - Ngữ văn11A4 - Ngữ văn
Tiết 3 - - - 12B8 - Ngữ văn - - - 12B9 - Ngữ văn10C5 - Ngữ văn10C2 - Ngữ văn11A7 - Ngữ văn
Tiết 4 - - 11A12 - Ngữ văn - - - - 12B9 - Ngữ văn10C5 - Ngữ văn10C2 - Ngữ văn11A6 - Ngữ văn
Tiết 5 - 12B11 - SHL11A12 - SHL12B8 - SHL - - 10C10 - SHL - - - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp