Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ Lịch Sử

Thứ Buổi Tiết LươngBình SHạnh S
Thứ hai S Tiết 111A8 - Chào cờ - -
Tiết 2 11A3 - Lịch Sử10C2 - Lịch Sử10C9 - Lịch Sử
Tiết 3 - - 10C7 - Lịch Sử
Tiết 4 11A5 - Lịch Sử10C8 - Lịch Sử10C5 - Lịch Sử
Tiết 5 11A4 - Lịch Sử10C12 - Lịch Sử12B2 - Lịch Sử
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 12B11 - Lịch Sử - -
Tiết 3 12B11 - Lịch Sử - -
Tiết 4 12B9 - Lịch Sử12B12 - Lịch Sử -
Tiết 5 12B9 - Lịch Sử12B12 - Lịch Sử -
Thứ ba S Tiết 111A1 - Lịch Sử - -
Tiết 2 11A9 - Lịch Sử - 12B4 - Lịch Sử
Tiết 3 - - 10C4 - Lịch Sử
Tiết 4 - - 12B1 - Lịch Sử
Tiết 5 - - 12B3 - Lịch Sử
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ tư S Tiết 1 - - -
Tiết 2 - 10C1 - Lịch Sử -
Tiết 3 11A10 - Lịch Sử10C6 - Lịch Sử -
Tiết 4 11A11 - Lịch Sử10C8 - Lịch Sử -
Tiết 5 12B9 - Lịch Sử12B10 - Lịch Sử -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ năm S Tiết 1 - - 10C4 - Lịch Sử
Tiết 2 - 10C1 - Lịch Sử10C3 - Lịch Sử
Tiết 3 - 12B8 - Lịch Sử -
Tiết 4 - 10C6 - Lịch Sử10C5 - Lịch Sử
Tiết 5 - 10C11 - Lịch Sử10C9 - Lịch Sử
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ sáu S Tiết 111A6 - Lịch Sử - 10C3 - Lịch Sử
Tiết 2 - 10C2 - Lịch Sử12B5 - Lịch Sử
Tiết 3 11A8 - Lịch Sử10C11 - Lịch Sử -
Tiết 4 11A2 - Lịch Sử10C10 - Lịch Sử10C7 - Lịch Sử
Tiết 5 - 12B7 - Lịch Sử12B6 - Lịch Sử
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - - -
Tiết 3 - - -
Tiết 4 - - -
Tiết 5 - - -
Thứ bảy S Tiết 111A7 - Lịch Sử - -
Tiết 2 11A12 - Lịch Sử10C10 - Lịch Sử -
Tiết 3 - 10C12 - Lịch Sử -
Tiết 4 12B11 - Lịch Sử12B12 - Lịch Sử -
Tiết 5 11A8 - SHL - -
C Tiết 1 - - -
Tiết 2 - 12B8 - Lịch SửXH(B1-B7) - Lịch Sử
Tiết 3 - 12B8 - Lịch SửXH(B1-B7) - Lịch Sử
Tiết 4 - 12B10 - Lịch Sử -
Tiết 5 - 12B10 - Lịch Sử -

Trang chủ | Danh sách lớp