Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ Địa Lí

Thứ Buổi Tiết K.Hương ĐThắmĐứcT.Hương Đ
Thứ hai S Tiết 110C11 - Chào cờ - - -
Tiết 2 10C5 - Địa Lí - - -
Tiết 3 10C12 - Địa Lí - - 12B8 - Địa Lí
Tiết 4 - - - 12B12 - Địa Lí
Tiết 5 10C3 - Địa Lí - - 12B10 - Địa Lí
C Tiết 1 - - - -
Tiết 2 - - - -
Tiết 3 - - - -
Tiết 4 - - - -
Tiết 5 - - - -
Thứ ba S Tiết 1 - 12B5 - Địa Lí11A8 - Địa Lí -
Tiết 2 - - 11A2 - Địa Lí12B11 - Địa Lí
Tiết 3 - 12B1 - Địa Lí11A5 - Địa Lí12B8 - Địa Lí
Tiết 4 - 12B2 - Địa Lí - 12B9 - Địa Lí
Tiết 5 - 12B4 - Địa Lí - 12B10 - Địa Lí
C Tiết 1 - - - -
Tiết 2 - - - 12B11 - Địa Lí
Tiết 3 - - - 12B11 - Địa Lí
Tiết 4 - - - -
Tiết 5 - - - -
Thứ tư S Tiết 110C10 - Địa Lí - - -
Tiết 2 10C11 - Địa Lí - - -
Tiết 3 - 12B3 - Địa Lí11A9 - Địa Lí -
Tiết 4 10C6 - Địa Lí11A1 - Địa Lí11A3 - Địa Lí -
Tiết 5 - 12B4 - Địa Lí - -
C Tiết 1 - - - -
Tiết 2 - - - -
Tiết 3 - - - -
Tiết 4 - - - -
Tiết 5 - - - -
Thứ năm S Tiết 110C7 - Địa Lí12B5 - Địa Lí - -
Tiết 2 - 12B6 - Địa Lí - 12B12 - Địa Lí
Tiết 3 10C9 - Địa Lí - - 10C2 - Địa Lí
Tiết 4 10C4 - Địa Lí - - 12B7 - Địa Lí
Tiết 5 10C8 - Địa Lí - - 12B9 - Địa Lí
C Tiết 1 - - - -
Tiết 2 - - - -
Tiết 3 - - - -
Tiết 4 - - - -
Tiết 5 - - - -
Thứ sáu S Tiết 1 - - 11A11 - Địa Lí -
Tiết 2 - - 11A10 - Địa Lí -
Tiết 3 - - 11A12 - Địa Lí -
Tiết 4 - - - -
Tiết 5 - - - -
C Tiết 1 - - - -
Tiết 2 - - - 12B8 - Địa Lí
Tiết 3 - - - 12B8 - Địa Lí
Tiết 4 - - - 12B10 - Địa Lí
Tiết 5 - - - 12B10 - Địa Lí
Thứ bảy S Tiết 1 - 12B3 - Địa Lí11A6 - Địa Lí -
Tiết 2 - 12B6 - Địa Lí11A7 - Địa Lí10C1 - Địa Lí
Tiết 3 - 12B1 - Địa Lí11A4 - Địa Lí12B11 - Địa Lí
Tiết 4 - 12B2 - Địa Lí - 12B7 - Địa Lí
Tiết 5 10C11 - SHL - - -
C Tiết 1 - - - -
Tiết 2 - - - 12B12 - Địa Lí
Tiết 3 - - - 12B12 - Địa Lí
Tiết 4 - XH(B1-B7) - Địa Lí - 12B9 - Địa Lí
Tiết 5 - XH(B1-B7) - Địa Lí - 12B9 - Địa Lí

Trang chủ | Danh sách lớp