Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

NgàyTiết10C110C210C310C410C510C610C710C810C910C1010C1110C1211A111A211A311A411A511A611A711A811A911A1011A1111A1212B112B212B312B412B512B612B712B812B912B1012B1112B12
Thứ hai Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Vật lí - Hải L Hóa học - Hồng T. Anh - Hóa học - Hương H Toán - Chiến Thể dục - Phương TD Toán - Bình T Vật lí - Loan T. Anh - Oanh Ngữ văn - Hảo Ngữ văn - Hạnh V T. Anh - Hiếu Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Toán - D. Hạnh T T. Anh - Vân Thể dục - Hưng Vật lí - Huệ Vật lí - Tuấn T. Anh - Tú A Toán - Đại T T. Anh - Toàn Thể dục - Hải TD Toán - Bích Ngữ văn - Nam V Toán - Hùng T Ngữ văn - Nhung Toán - Thảo T. Anh - Hà A Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T T. Anh - Nga A Toán - LanT Toán - Minh Lịch Sử - Lương T. Anh - Yến
Tiết 3 Vật lí - Hải L Hóa học - Hồng T. Anh - Hóa học - Hương H Toán - Chiến Thể dục - Phương TD Toán - Bình T Vật lí - Loan T. Anh - Oanh Ngữ văn - Hảo Ngữ văn - Hạnh V T. Anh - Hiếu Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Toán - D. Hạnh T T. Anh - Vân Thể dục - Hưng Vật lí - Huệ Vật lí - Tuấn T. Anh - Tú A Toán - Đại T T. Anh - Toàn Thể dục - Hải TD Toán - Bích Ngữ văn - Nam V Toán - Hùng T Ngữ văn - Nhung Toán - Thảo T. Anh - Hà A Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T T. Anh - Nga A Toán - LanT Toán - Minh Lịch Sử - Lương T. Anh - Yến
Tiết 4 Toán - Thận - Toán - Bình T Vật lí - Loan Vật lí - Quyết Toán - Chiến T. Anh - Toán - Minh Ngữ văn - Hạnh V T. Anh - Hiếu Toán - Bích Ngữ văn - Hảo Vật lí - Tuấn - Hóa học - Hải H Thể dục - Dũng TD - Thể dục - Hưng T. Anh - Tú A Vật lí - Huệ T. Anh - Toàn Thể dục - Hải TD - T. Anh - Vân T. Anh - Yến Ngữ văn - Nam V Hóa học - Ngọc H T. Anh - Hà A Toán - Thảo Toán - Thuỷ T Vật lí - Tiến Toán - LanT Lịch Sử - Lương T. Anh - Nga A Toán - D. Hạnh T Lịch Sử - Bình S
Tiết 5 Toán - Thận - Toán - Bình T Vật lí - Loan Vật lí - Quyết Toán - Chiến T. Anh - Toán - Minh Ngữ văn - Hạnh V T. Anh - Hiếu Toán - Bích Ngữ văn - Hảo Vật lí - Tuấn - Hóa học - Hải H Thể dục - Dũng TD - Thể dục - Hưng T. Anh - Tú A Vật lí - Huệ T. Anh - Toàn Thể dục - Hải TD - T. Anh - Vân T. Anh - Yến Ngữ văn - Nam V Hóa học - Ngọc H T. Anh - Hà A Toán - Thảo Toán - Thuỷ T Vật lí - Tiến Toán - LanT Lịch Sử - Lương T. Anh - Nga A Toán - D. Hạnh T Lịch Sử - Bình S
Thứ ba Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Thể dục - Thiên TD Hóa học - Hồng Toán - Bình T Vật lí - Loan Thể dục - Phương TD T. Anh - Vật lí - Hải L - Toán - LanT Ngữ văn - Hảo Toán - Bích Toán - Chiến Vật lí - Tuấn Toán - Hoà Vật lí - Dũng L Toán - D. Hạnh T T. Anh - Tú A T. Anh - Vân Toán - L. Hạnh T Toán - Đại T Thể dục - Hải TD Toán - Tú T T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh Toán - Hùng T Vật lí - Hạnh L T. Anh - Nga A T. Anh - Hà A Toán - Thảo Ngữ văn - Nhung Toán - Thuỷ T Ngữ văn - Phương V Ngữ văn - Nam V Toán - Minh Địa Lí - T.Hương Đ Ngữ văn - Phong
Tiết 3 Thể dục - Thiên TD Hóa học - Hồng Toán - Bình T Vật lí - Loan Thể dục - Phương TD T. Anh - Vật lí - Hải L - Toán - LanT Ngữ văn - Hảo Toán - Bích Toán - Chiến Vật lí - Tuấn Toán - Hoà Vật lí - Dũng L Toán - D. Hạnh T T. Anh - Tú A T. Anh - Vân Toán - L. Hạnh T Toán - Đại T Thể dục - Hải TD Toán - Tú T T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh Toán - Hùng T Vật lí - Hạnh L T. Anh - Nga A T. Anh TC - Hà A Toán - Thảo Ngữ văn - Nhung Toán - Thuỷ T Ngữ văn - Phương V Ngữ văn - Nam V Toán - Minh Địa Lí - T.Hương Đ Ngữ văn - Phong
Tiết 4 Vật lí - Hải L Thể dục - Thiên TD T. Anh - Toán - Minh T. Anh - Linh Toán - Chiến Thể dục - Phương TD Vật lí - Loan - Thể dục - Quyền - Ngữ văn - Hảo Hóa học - Hoàn Vật lí - Tuấn Toán - D. Hạnh T T. Anh - Vân Toán - L. Hạnh T Toán - Tú T Thể dục - Hưng T. Anh - Tú A T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh Toán - Đại T Toán - Bích Vật lí - Hạnh L T. Anh - Nga A Toán - Thảo Vật lí - Dũng L Ngữ văn - Nam V Hóa học - Hằng H T. Anh TC - Hà A Toán - LanT T. Anh TC - Yến Ngữ văn - Phương V Ngữ văn - Phong Toán - Thuỷ T
Tiết 5 Vật lí - Hải L Thể dục - Thiên TD T. Anh - Toán - Minh T. Anh - Linh Toán - Chiến Thể dục - Phương TD Vật lí - Loan - Thể dục - Quyền - Ngữ văn - Hảo Hóa học - Hoàn Vật lí - Tuấn Toán - D. Hạnh T T. Anh - Vân Toán - L. Hạnh T Toán - Tú T Thể dục - Hưng T. Anh - Tú A T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh Toán - Đại T Toán - Bích Vật lí - Hạnh L T. Anh - Nga A Toán - Thảo Vật lí - Dũng L Ngữ văn - Nam V Hóa học - Hằng H T. Anh - Hà A Toán - LanT T. Anh - Yến Ngữ văn - Phương V Ngữ văn - Phong Toán - Thuỷ T
Thứ tư Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Hóa học - Hồng Toán - Thận Thể dục - Thiên TD Toán - Minh Vật lí - Quyết T. Anh - Vật lí - Hải L Thể dục - Phương TD T. Anh - Oanh Toán - Bình T T. Anh - Hiếu Thể dục - Quyền Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Thể dục - Dũng TD Vật lí - Duyên Vật lí - Tuấn T. Anh - Vân Toán - L. Hạnh T Vật lí - Huệ Toán - Đại T T. Anh - Toàn Ngữ văn - Dung V Ngữ văn - Thanh Hóa học - Ngọc H Toán - Hùng T Sinh học - Hường Ngữ văn - Nam V Vật lí - Tiến Sinh học - Phụng T. Anh - Hà A Ngữ văn - Phương V T. Anh - Yến T. Anh - Nga A Ngữ văn - Phong GDCD - Thương
Tiết 3 Hóa học - Hồng Toán - Thận Thể dục - Thiên TD Toán - Minh Vật lí - Quyết T. Anh - Vật lí - Hải L Thể dục - Phương TD T. Anh - Oanh Toán - Bình T T. Anh - Hiếu Thể dục - Quyền Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Thể dục - Dũng TD Vật lí - Duyên Vật lí - Tuấn T. Anh - Vân Toán - L. Hạnh T Vật lí - Huệ Toán - Đại T T. Anh - Toàn Ngữ văn - Dung V Ngữ văn - Thanh Hóa học - Ngọc H Toán - Hùng T Sinh học - Hường Ngữ văn - Nam V Vật lí - Tiến Sinh học - Phụng T. Anh - Hà A Ngữ văn - Phương V T. Anh - Yến T. Anh TC - Nga A Ngữ văn - Phong GDCD - Thương
Tiết 4 Toán - Thận Vật lí - Quyết Vật lí - Hải L Hóa học - Hương H - Vật lí - Duyên T. Anh - T. Anh - Oanh Thể dục - Phương TD - Thể dục - Quyền T. Anh - Hiếu Thể dục - Dũng TD Vật lí - Tuấn Hóa học - Hải H - Toán - L. Hạnh T - - - Ngữ văn - Dung V Ngữ văn - Thanh T. Anh - Toàn T. Anh - Vân Sinh học - Hường - Vật lí - Huệ Hóa học - Ngọc H - Vật lí - Tiến Sinh học - Phụng T. Anh TC - Nga A Ngữ văn - Nam V Ngữ văn - Phương V T. Anh - Yến Ngữ văn - Phong
Tiết 5 Toán - Thận Vật lí - Quyết Vật lí - Hải L Hóa học - Hương H - Vật lí - Duyên T. Anh - T. Anh - Oanh Thể dục - Phương TD - Thể dục - Quyền T. Anh - Hiếu Thể dục - Dũng TD Vật lí - Tuấn Hóa học - Hải H - Toán - L. Hạnh T - - - Ngữ văn - Dung V Ngữ văn - Thanh T. Anh - Toàn T. Anh - Vân Sinh học - Hường - Vật lí - Huệ Hóa học - Ngọc H - Vật lí - Tiến Sinh học - Phụng T. Anh - Nga A Ngữ văn - Nam V Ngữ văn - Phương V T. Anh - Yến Ngữ văn - Phong
Thứ năm Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ sáu Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Hóa học - Hồng Toán - Thận Vật lí - Hải L T. Anh - Oanh T. Anh - Linh Vật lí - Duyên Toán - Bình T Toán - Minh Toán - LanT T. Anh - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Toán - Chiến Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Vật lí - Dũng L Toán - D. Hạnh T T. Anh - Tú A Toán - Tú T Vật lí - Tuấn Thể dục - Dũng TD Ngữ văn - Dung V T. Anh - Toàn Toán - Đại T Thể dục - Thiên TD Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Vật lí - Huệ Toán - Thảo Hóa học - Hằng H T. Anh - Hà A Ngữ văn - Phương V Địa Lí - T.Hương Đ GDCD - Phượng - T. Anh - Yến Toán - Thuỷ T
Tiết 3 Hóa học - Hồng Toán - Thận Vật lí - Hải L T. Anh - Oanh T. Anh - Linh Vật lí - Duyên Toán - Bình T Toán - Minh Toán - LanT T. Anh - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Toán - Chiến Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Vật lí - Dũng L Toán - D. Hạnh T T. Anh - Tú A Toán - Tú T Vật lí - Tuấn Thể dục - Dũng TD Ngữ văn - Dung V T. Anh - Toàn Toán - Đại T Thể dục - Thiên TD Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Vật lí - Huệ Toán - Thảo Hóa học - Hằng H T. Anh TC - Hà A Ngữ văn - Phương V Địa Lí - T.Hương Đ GDCD - Phượng - T. Anh TC - Yến Toán - Thuỷ T
Tiết 4 - Vật lí - Quyết - Thể dục - Thiên TD Toán - Chiến - - T. Anh - Oanh Ngữ văn - Hạnh V Toán - Bình T T. Anh - Hiếu - - Thể dục - Dũng TD - Vật lí - Duyên Vật lí - Tuấn Vật lí - Huệ T. Anh - Tú A Toán - Đại T T. Anh - Toàn Toán - Tú T Ngữ văn - Dung V - Hóa học - Ngọc H Sinh học - Hường Toán - Thảo Vật lí - Dũng L T. Anh TC - Hà A Toán - Thuỷ T Hóa học - Hằng H GDCD - Phượng Toán - LanT Địa Lí - T.Hương Đ Toán - D. Hạnh T T. Anh TC - Yến
Tiết 5 - Vật lí - Quyết - Thể dục - Thiên TD Toán - Chiến - - T. Anh - Oanh Ngữ văn - Hạnh V Toán - Bình T T. Anh - Hiếu - - Thể dục - Dũng TD - Vật lí - Duyên Vật lí - Tuấn Vật lí - Huệ T. Anh - Tú A Toán - Đại T T. Anh - Toàn Toán - Tú T Ngữ văn - Dung V - Hóa học - Ngọc H Sinh học - Hường Toán - Thảo Vật lí - Dũng L T. Anh - Hà A Toán - Thuỷ T Hóa học - Hằng H GDCD - Phượng Toán - LanT Địa Lí - T.Hương Đ Toán - D. Hạnh T T. Anh - Yến
Thứ bảy Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - T. Anh - Oanh - - - - - - - - - - - - - - - - - - T. Anh - Toàn - Vật lí - Hạnh L Hóa học - Ngọc H - - Sinh học - Phụng - Vật lí - Tiến Lịch Sử - Bình S - GDCD - Thương - Địa Lí - T.Hương Đ
Tiết 3 - - - T. Anh - Oanh - - - - - - - - - - - - - - - - - - T. Anh - Toàn - Vật lý TC - Hạnh L Hóa học - Ngọc H - - Sinh học - Phụng - Vật lí - Tiến Lịch Sử - Bình S - GDCD - Thương - Địa Lí - T.Hương Đ
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vật lý TC - Hạnh L Hóa học TC - Ngọc H Sinh học - Phụng Vật lí - Tiến - - - Địa Lí - T.Hương Đ Lịch Sử - Bình S GDCD - Thương -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vật lí - Hạnh L Hóa học - Ngọc H Sinh học - Phụng Vật lí - Tiến - - - Địa Lí - T.Hương Đ Lịch Sử - Bình S GDCD - Thương -

Trang chủ | Danh sách lớp