Trường :
TKB học kỳ 1 năm 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 05/09/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

NgàyTiết10B110B210B310B410B510B610B710B810B910B1010B1110B1211C111C211C311C411C511C611C711C811C911C1011C1111C1212A112A212A312A412A512A612A712A812A912A1012A1112A12
Thứ hai Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Vật lí - Tùng - Toán - LanT Vật lí - Dũng L - T. Anh - Hà A - T. Anh - K.Vân - Ngữ văn - Phương V Toán - Thảo T. Anh - Yến Toán - Thận Vật lí - Quyết Vật lí - Hải L T. Anh - Oanh Vật lí - Loan T. Anh - Toán - Bình T Toán - Minh Ngữ văn - Hạnh V - T. Anh - Hiếu Toán - Chiến Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Thể dục - Dũng TD Vật lí - Duyên Toán - L. Hạnh T T. Anh - T.Vân Thể dục - Hưng Ngữ văn - T.Xuân Ngữ văn - Dung V T. Anh - Toàn Toán - Đại T Ngữ văn - Thanh
Tiết 3 Vật lí - Tùng - Toán - LanT Vật lí - Dũng L - T. Anh - Hà A - T. Anh - K.Vân - Ngữ văn - Phương V Toán - Thảo T. Anh - Yến Toán - Thận Vật lí - Quyết Vật lí - Hải L T. Anh - Oanh Vật lí - Loan T. Anh - Toán - Bình T Toán - Minh Ngữ văn - Hạnh V - T. Anh - Hiếu Toán - Chiến Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Thể dục - Dũng TD Vật lí - Duyên Toán - L. Hạnh T T. Anh - T.Vân Thể dục - Hưng Ngữ văn - T.Xuân Ngữ văn - Dung V T. Anh - Toàn Toán - Đại T Ngữ văn - Thanh
Tiết 4 Hóa học - Ngọc H - Vật lí - Dũng L T. Anh - Yến - Toán - Thuỷ T - Toán - LanT - T. Anh - Nga A T. Anh - Hà A Ngữ văn - Nam V - Toán - Thận T. Anh - Vật lí - Loan Toán - Chiến Vật lí - Duyên Vật lí - Quyết - T. Anh - Oanh Toán - Bình T Ngữ văn - Hạnh V T. Anh - Hiếu Vật lí - Tuấn Thể dục - Dũng TD Hóa học - Hải H T. Anh - T.Vân Vật lí - Huệ Thể dục - Hưng Toán - L. Hạnh T Toán - Đại T T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh Ngữ văn - Dung V Toán - Bích
Tiết 5 Hóa học - Ngọc H - Vật lí - Dũng L T. Anh - Yến - Toán - Thuỷ T - Toán - LanT - T. Anh - Nga A T. Anh - Hà A Ngữ văn - Nam V - Toán - Thận T. Anh - Vật lí - Loan Toán - Chiến Vật lí - Duyên Vật lí - Quyết - T. Anh - Oanh Toán - Bình T Ngữ văn - Hạnh V T. Anh - Hiếu Vật lí - Tuấn Thể dục - Dũng TD Hóa học - Hải H T. Anh - T.Vân Vật lí - Huệ Thể dục - Hưng Toán - L. Hạnh T Toán - Đại T T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh Ngữ văn - Dung V Toán - Bích
Thứ ba Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Toán - Hùng T Vật lí - Tùng Hóa học - Ngọc H T. Anh - Yến Vật lí - Tiến - T. Anh - Hà A Toán - LanT Toán - Thảo Ngữ văn - Phương V Ngữ văn - Phong Toán - Thuỷ T Hóa học - Hồng - Thể dục - Thiên TD Toán - Minh Toán - Chiến T. Anh - - Vật lí - Loan T. Anh - Oanh Toán - Bình T Toán - Bích Ngữ văn - Hảo Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Vật lí - Dũng L Toán - D. Hạnh T Vật lí - Huệ Toán - Tú T - T. Anh - Tú A Thể dục - Hải TD T. Anh - Toàn Toán - Đại T T. Anh - T.Vân
Tiết 3 Toán - Hùng T Vật lí - Tùng Hóa học - Ngọc H T. Anh - Yến Vật lí - Tiến - T. Anh - Hà A Toán - LanT Toán - Thảo Ngữ văn - Phương V Ngữ văn - Phong Toán - Thuỷ T Hóa học - Hồng - Thể dục - Thiên TD Toán - Minh Toán - Chiến T. Anh - - Vật lí - Loan T. Anh - Oanh Toán - Bình T Toán - Bích Ngữ văn - Hảo Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Vật lí - Dũng L Toán - D. Hạnh T Vật lí - Huệ Toán - Tú T - T. Anh - Tú A Thể dục - Hải TD T. Anh - Toàn Toán - Đại T T. Anh - T.Vân
Tiết 4 Hóa học - Ngọc H Toán - Hùng T Vật lí - Dũng L Toán - D. Hạnh T T. Anh - Nga A - Toán - Thuỷ T Vật lí - Tiến Ngữ văn - Phong Toán - Minh T. Anh - Hà A T. Anh - Yến Thể dục - Thiên TD Hóa học - Hồng Toán - Bình T Vật lí - Loan T. Anh - Linh Toán - Chiến T. Anh - T. Anh - Oanh Toán - LanT Ngữ văn - Hảo - - - Vật lí - Tuấn Sinh học - Hằng S T. Anh - T.Vân Thể dục - Hưng Vật lí - Huệ T. Anh - Tú A - T. Anh - Toàn Toán - Tú T Thể dục - Hải TD Toán - Bích
Tiết 5 Hóa học - Ngọc H Toán - Hùng T Vật lí - Dũng L Toán - D. Hạnh T T. Anh - Nga A - Toán - Thuỷ T Vật lí - Tiến Ngữ văn - Phong Toán - Minh T. Anh - Hà A T. Anh - Yến Thể dục - Thiên TD Hóa học - Hồng Toán - Bình T Vật lí - Loan T. Anh - Linh Toán - Chiến T. Anh - T. Anh - Oanh Toán - LanT Ngữ văn - Hảo - - - Vật lí - Tuấn Sinh học - Hằng S T. Anh - T.Vân Thể dục - Hưng Vật lí - Huệ T. Anh - Tú A - T. Anh - Toàn Toán - Tú T Thể dục - Hải TD Toán - Bích
Thứ tư Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Toán - Hùng T Vật lí - Tùng Hóa học - Ngọc H Vật lí - Dũng L T. Anh - Nga A T. Anh - Hà A Vật lí - Hạnh L - Toán - Thảo - - Toán - Thuỷ T Vật lí - Quyết Thể dục - Thiên TD - Hóa học - Hương H Vật lí - Loan Thể dục - Lương TD Toán - Bình T Toán - Minh Toán - LanT T. Anh - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Ngữ văn - Hảo Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Toán - D. Hạnh T Vật lí - Duyên T. Anh - Tú A T. Anh - T.Vân Vật lí - Tuấn Ngữ văn - T.Xuân Toán - Đại T T. Anh - Toàn Ngữ văn - Dung V Ngữ văn - Thanh
Tiết 3 Toán - Hùng T Vật lí - Tùng Hóa học - Ngọc H Vật lí - Dũng L T. Anh - Nga A T. Anh - Hà A Vật lí - Hạnh L - Toán - Thảo - - Toán - Thuỷ T Vật lí - Quyết Thể dục - Thiên TD - Hóa học - Hương H Vật lí - Loan Thể dục - Lương TD Toán - Bình T Toán - Minh Toán - LanT T. Anh - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Ngữ văn - Hảo Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Toán - D. Hạnh T Vật lí - Duyên T. Anh - Tú A T. Anh - T.Vân Vật lí - Tuấn Ngữ văn - T.Xuân Toán - Đại T T. Anh - Toàn Ngữ văn - Dung V Ngữ văn - Thanh
Tiết 4 Vật lí - Tùng Hóa học - Ngọc H Toán - LanT Toán - D. Hạnh T Toán - Thảo Vật lí - Hạnh L T. Anh - Hà A - T. Anh - Nga A - - Ngữ văn - Nam V Hóa học - Hồng Vật lí - Quyết Vật lí - Hải L Toán - Minh Thể dục - Thiên TD Vật lí - Duyên Thể dục - Lương TD Vật lí - Loan Ngữ văn - Hạnh V Ngữ văn - Hảo Thể dục - Quyền T. Anh - Hiếu Vật lí - Tuấn - Hóa học - Hải H Thể dục - Dũng TD Toán - L. Hạnh T Vật lí - Huệ T. Anh - Tú A Toán - Đại T Ngữ văn - Dung V Ngữ văn - Thanh T. Anh - Toàn T. Anh - T.Vân
Tiết 5 Vật lí - Tùng Hóa học - Ngọc H Toán - LanT Toán - D. Hạnh T Toán - Thảo Vật lí - Hạnh L T. Anh - Hà A - T. Anh - Nga A - - Ngữ văn - Nam V Hóa học - Hồng Vật lí - Quyết Vật lí - Hải L Toán - Minh Thể dục - Thiên TD Vật lí - Duyên Thể dục - Lương TD Vật lí - Loan Ngữ văn - Hạnh V Ngữ văn - Hảo Thể dục - Quyền T. Anh - Hiếu Vật lí - Tuấn - Hóa học - Hải H Thể dục - Dũng TD Toán - L. Hạnh T Vật lí - Huệ T. Anh - Tú A Toán - Đại T Ngữ văn - Dung V Ngữ văn - Thanh T. Anh - Toàn T. Anh - T.Vân
Thứ năm Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ sáu Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - Toán - Hùng T - - Vật lí - Tiến Vật lí - Hạnh L Toán - Thuỷ T T. Anh - K.Vân Ngữ văn - Phong T. Anh - Nga A Toán - Thảo - Vật lí - Quyết Toán - Thận Toán - Bình T Thể dục - Thiên TD - Toán - Chiến T. Anh - Thể dục - Lương TD - T. Anh - Hiếu Toán - Bích Thể dục - Quyền Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Vật lí - Dũng L Toán - D. Hạnh T T. Anh - Tú A - Vật lí - Tuấn Thể dục - Dũng TD Toán - Đại T Toán - Tú T T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh
Tiết 3 - Toán - Hùng T - - Vật lí - Tiến Vật lí - Hạnh L Toán - Thuỷ T T. Anh - K.Vân Ngữ văn - Phong T. Anh - Nga A Toán - Thảo - Vật lí - Quyết Toán - Thận Toán - Bình T Thể dục - Thiên TD - Toán - Chiến T. Anh - Thể dục - Lương TD - T. Anh - Hiếu Toán - Bích Thể dục - Quyền Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Vật lí - Dũng L Toán - D. Hạnh T T. Anh - Tú A - Vật lí - Tuấn Thể dục - Dũng TD Toán - Đại T Toán - Tú T T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh
Tiết 4 - Hóa học - Ngọc H - - Toán - Thảo Toán - Thuỷ T Vật lí - Hạnh L Vật lí - Tiến T. Anh - Nga A Toán - Minh Ngữ văn - Phong - Toán - Thận Hóa học - Hồng T. Anh - Hóa học - Hương H T. Anh - Linh - Vật lí - Quyết T. Anh - Oanh Thể dục - Lương TD Thể dục - Quyền T. Anh - Hiếu Toán - Chiến Thể dục - Dũng TD Vật lí - Tuấn Toán - D. Hạnh T - - Toán - Tú T Toán - L. Hạnh T T. Anh - Tú A T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh - Toán - Bích
Tiết 5 - Hóa học - Ngọc H - - Toán - Thảo Toán - Thuỷ T Vật lí - Hạnh L Vật lí - Tiến T. Anh - Nga A Toán - Minh Ngữ văn - Phong - Toán - Thận Hóa học - Hồng T. Anh - Hóa học - Hương H T. Anh - Linh - Vật lí - Quyết T. Anh - Oanh Thể dục - Lương TD Thể dục - Quyền T. Anh - Hiếu Toán - Chiến Thể dục - Dũng TD Vật lí - Tuấn Toán - D. Hạnh T - - Toán - Tú T Toán - L. Hạnh T T. Anh - Tú A T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh - Toán - Bích
Thứ bảy Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - T. Anh - Oanh - - - - - - - Thể dục - Quyền - - - - - - - - - Thể dục - Hải TD T. Anh - Toàn -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - T. Anh - Oanh - - - - - - - - - - - - - - - - - Thể dục - Hải TD T. Anh - Toàn -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thể dục - Lương TD
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thể dục - Lương TD

Trang chủ | Danh sách lớp