Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

NgàyTiết10B110B210B310B410B510B610B710B810B910B1010B1110B1211C111C211C311C411C511C611C711C811C911C1011C1111C1212A112A212A312A412A512A612A712A812A912A1012A1112A12A17-XH
Thứ hai Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Toán - Hùng T - - Vật lí - Dũng L Thể dục - Dũng TD T. Anh - Hà A Toán - Thuỷ T T. Anh - K.Vân T. Anh - Nga A Thể dục - Lương TD Toán - Thảo T. Anh - Yến Toán - Thận Vật lí - Quyết Toán - Bình T Hóa học - Hương H Vật lí - Loan Toán - Chiến T. Anh - Toán - Minh Toán - LanT Ngữ văn - Hảo Ngữ văn - Hạnh V T. Anh - Hiếu Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Hóa học - Hải H Ngữ văn - T.Xuân Ngữ văn - Thanh - Toán - L. Hạnh T T. Anh - Tú A Toán - Đại T Toán - Tú T Lịch Sử - Lương S Địa Lí - T.Hương Đ -
Tiết 3 Toán - Hùng T - - Vật lí - Dũng L Thể dục - Dũng TD T. Anh - Hà A Toán - Thuỷ T T. Anh - K.Vân T. Anh - Nga A Thể dục - Lương TD Toán - Thảo T. Anh - Yến Toán - Thận Vật lí - Quyết Toán - Bình T Hóa học - Hương H Vật lí - Loan Toán - Chiến T. Anh - Toán - Minh Toán - LanT Ngữ văn - Hảo Ngữ văn - Hạnh V T. Anh - Hiếu Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Hóa học - Hải H Ngữ văn - T.Xuân Ngữ văn - Thanh - Toán - L. Hạnh T T. Anh - Tú A Toán - Đại T Toán - Tú T Lịch Sử - Lương S Địa Lí - T.Hương Đ -
Tiết 4 Vật lí - Tùng - Toán - LanT T. Anh - Yến T. Anh - Nga A Toán - Thuỷ T Thể dục - Dũng TD - Thể dục - Lương TD Ngữ văn - Phương V T. Anh - Hà A Ngữ văn - Nam V Hóa học - Hồng Toán - Thận Vật lí - Hải L Vật lí - Loan Toán - Chiến T. Anh - Vật lí - Quyết T. Anh - Oanh Ngữ văn - Hạnh V Toán - Bình T T. Anh - Hiếu Ngữ văn - Hảo Hóa học - Hoàn Ngữ văn - N.Xuân Vật lí - Dũng L Hóa học - Hải H Toán - L. Hạnh T Toán - Tú T T. Anh - Tú A Toán - Đại T Ngữ văn - Dung V T. Anh - Toàn Địa Lí - Đức Ngữ văn - Thanh -
Tiết 5 Vật lí - Tùng - Toán - LanT T. Anh - Yến T. Anh - Nga A Toán - Thuỷ T Thể dục - Dũng TD - Thể dục - Lương TD Ngữ văn - Phương V T. Anh - Hà A Ngữ văn - Nam V Hóa học - Hồng Toán - Thận Vật lí - Hải L Vật lí - Loan Toán - Chiến T. Anh - Vật lí - Quyết T. Anh - Oanh Ngữ văn - Hạnh V Toán - Bình T T. Anh - Hiếu Ngữ văn - Hảo Hóa học - Hoàn Ngữ văn - N.Xuân Vật lí - Dũng L Hóa học - Hải H Toán - L. Hạnh T Toán - Tú T T. Anh - Tú A Toán - Đại T Ngữ văn - Dung V T. Anh - Toàn Địa Lí - Đức Ngữ văn - Thanh -
Thứ ba Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Vật lí - Tùng Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Thể dục - Hải TD Toán - Thảo T. Anh - Hà A Toán - Thuỷ T Vật lí - Tiến Ngữ văn - Phong T. Anh - Nga A Thể dục - Lương TD - Thể dục - Thiên TD Hóa học - Hồng Toán - Bình T Toán - Minh T. Anh - Linh Vật lí - Duyên Vật lí - Quyết Vật lí - Loan Toán - LanT T. Anh - Hiếu Toán - Bích Toán - Chiến - Toán - Hoà Ngữ văn - N.Xuân Toán - D. Hạnh T T. Anh - Tú A Toán - Tú T Ngữ văn - T.Xuân Toán - Đại T T. Anh - Toàn Địa Lí - T.Hương Đ Ngữ văn - Dung V T. Anh - T.Vân -
Tiết 3 Vật lí - Tùng Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Thể dục - Hải TD Toán - Thảo T. Anh - Hà A Toán - Thuỷ T Vật lí - Tiến Ngữ văn - Phong T. Anh - Nga A Thể dục - Lương TD - Thể dục - Thiên TD Hóa học - Hồng Toán - Bình T Toán - Minh T. Anh - Linh Vật lí - Duyên Vật lí - Quyết Vật lí - Loan Toán - LanT T. Anh - Hiếu Toán - Bích Toán - Chiến - Toán - Hoà Ngữ văn - N.Xuân Toán - D. Hạnh T T. Anh - Tú A Toán - Tú T Ngữ văn - T.Xuân Toán - Đại T T. Anh - Toàn Địa Lí - T.Hương Đ Ngữ văn - Dung V T. Anh - T.Vân -
Tiết 4 Hóa học - Ngọc H Vật lí - Tùng Thể dục - Hải TD Toán - D. Hạnh T Vật lí - Tiến - T. Anh - Hà A Toán - LanT T. Anh - Nga A Toán - Minh Ngữ văn - Phong Toán - Thuỷ T Vật lí - Quyết - Thể dục - Thiên TD Vật lí - Loan Toán - Chiến - Toán - Bình T Thể dục - Lương TD - - - T. Anh - Hiếu Ngữ văn - Dung V T. Anh - Linh - Vật lí - Duyên - T. Anh - T.Vân T. Anh - Tú A Ngữ văn - T.Xuân Địa Lí - Đức Toán - Tú T T. Anh - Toàn Toán - Bích -
Tiết 5 Hóa học - Ngọc H Vật lí - Tùng Thể dục - Hải TD Toán - D. Hạnh T Vật lí - Tiến - T. Anh - Hà A Toán - LanT T. Anh - Nga A Toán - Minh Ngữ văn - Phong Toán - Thuỷ T Vật lí - Quyết - Thể dục - Thiên TD Vật lí - Loan Toán - Chiến - Toán - Bình T Thể dục - Lương TD - - - T. Anh - Hiếu Ngữ văn - Dung V T. Anh - Linh - Vật lí - Duyên - T. Anh - T.Vân T. Anh - Tú A Ngữ văn - T.Xuân Địa Lí - Đức Toán - Tú T T. Anh - Toàn Toán - Bích -
Thứ tư Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Vật lí - Dũng L - Toán - Thảo Thể dục - Dũng TD Vật lí - Hạnh L Toán - LanT Ngữ văn - Phong Ngữ văn - Phương V T. Anh - Hà A Thể dục - Lương TD Hóa học - Hồng Vật lí - Quyết Vật lí - Hải L Toán - Minh Thể dục - Thiên TD T. Anh - Toán - Bình T Vật lí - Loan T. Anh - Oanh T. Anh - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Thể dục - Quyền Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Toán - D. Hạnh T T. Anh - T.Vân T. Anh - Tú A Vật lí - Huệ Vật lí - Tuấn - T. Anh - Toàn Lịch Sử - Lương S Toán - Đại T GDCD - Thương -
Tiết 3 Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Vật lí - Dũng L - Toán - Thảo Thể dục - Dũng TD Vật lí - Hạnh L Toán - LanT Ngữ văn - Phong Ngữ văn - Phương V T. Anh - Hà A Thể dục - Lương TD Hóa học - Hồng Vật lí - Quyết Vật lí - Hải L Toán - Minh Thể dục - Thiên TD T. Anh - Toán - Bình T Vật lí - Loan T. Anh - Oanh T. Anh - Hiếu Ngữ văn - Hạnh V Thể dục - Quyền Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Toán - D. Hạnh T T. Anh - T.Vân T. Anh - Tú A Vật lí - Huệ Vật lí - Tuấn - T. Anh - Toàn Lịch Sử - Lương S Toán - Đại T GDCD - Thương -
Tiết 4 Hóa học - Ngọc H Vật lí - Tùng Toán - LanT Toán - D. Hạnh T - Vật lí - Hạnh L T. Anh - Hà A Thể dục - Dũng TD Toán - Thảo - Ngữ văn - Phong Ngữ văn - Nam V Vật lí - Quyết Thể dục - Thiên TD T. Anh - T. Anh - Oanh Vật lí - Loan Thể dục - Lương TD - Toán - Minh Ngữ văn - Hạnh V Thể dục - Quyền T. Anh - Hiếu - Vật lí - Tuấn Sinh học - Hằng S Vật lí - Dũng L - Vật lí - Huệ Sinh học - Dung S Hóa học - Hoàn Địa Lí - Đức Toán - Đại T Ngữ văn - Thanh T. Anh - Toàn T. Anh - T.Vân Lịch Sử - Lương S
Tiết 5 Hóa học - Ngọc H Vật lí - Tùng Toán - LanT Toán - D. Hạnh T - Vật lí - Hạnh L T. Anh - Hà A Thể dục - Dũng TD Toán - Thảo - Ngữ văn - Phong Ngữ văn - Nam V Vật lí - Quyết Thể dục - Thiên TD T. Anh - T. Anh - Oanh Vật lí - Loan Thể dục - Lương TD - Toán - Minh Ngữ văn - Hạnh V Thể dục - Quyền T. Anh - Hiếu - Vật lí - Tuấn Sinh học - Hằng S Vật lí - Dũng L - Vật lí - Huệ Sinh học - Dung S Hóa học - Hoàn Địa Lí - Đức Toán - Đại T Ngữ văn - Thanh T. Anh - Toàn T. Anh - T.Vân Lịch Sử - Lương S
Thứ năm Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ sáu Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Vật lí - Dũng L Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T Vật lí - Hạnh L T. Anh - K.Vân Toán - Thảo T. Anh - Nga A - T. Anh - Yến - Toán - Thận T. Anh - Thể dục - Thiên TD - Toán - Chiến Thể dục - Lương TD - T. Anh - Oanh Toán - Bình T Thể dục - Quyền Ngữ văn - Hảo Vật lí - Tuấn Hóa học - Hoàn Sinh học - Hằng S Vật lí - Duyên Hóa học - Hằng H Vật lí - Huệ Sinh học - Dung S Lịch Sử - Lương S T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh Toán - Đại T Toán - Bích GDCD - Phượng
Tiết 3 - Toán - Hùng T Hóa học - Ngọc H Vật lí - Dũng L Vật lí - Tiến Toán - Thuỷ T Vật lí - Hạnh L T. Anh - K.Vân Toán - Thảo T. Anh - Nga A - T. Anh - Yến - Toán - Thận T. Anh - Thể dục - Thiên TD - Toán - Chiến Thể dục - Lương TD - T. Anh - Oanh Toán - Bình T Thể dục - Quyền Ngữ văn - Hảo Vật lí - Tuấn Hóa học - Hoàn Sinh học - Hằng S Vật lí - Duyên Hóa học - Hằng H Vật lí - Huệ Sinh học - Dung S Lịch Sử - Lương S T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh Toán - Đại T Toán - Bích GDCD - Phượng
Tiết 4 Thể dục - Thiên TD Hóa học - Ngọc H Vật lí - Dũng L T. Anh - Yến T. Anh - Nga A Vật lí - Hạnh L - Vật lí - Tiến - Toán - Minh Toán - Thảo Toán - Thuỷ T Toán - Thận Hóa học - Hồng - Hóa học - Hương H T. Anh - Linh Vật lí - Duyên T. Anh - T. Anh - Oanh Thể dục - Lương TD Ngữ văn - Hảo Toán - Bích Toán - Chiến Sinh học - Hằng S Vật lí - Tuấn Hóa học - Hải H Sinh học - Dung S Vật lí - Huệ Hóa học TN - Hoàn - GDCD - Phượng Lịch Sử - Lương S T. Anh - Toàn GDCD - Thương Ngữ văn - Thanh Địa Lí - T.Hương Đ
Tiết 5 Thể dục - Thiên TD Hóa học - Ngọc H Vật lí - Dũng L T. Anh - Yến T. Anh - Nga A Vật lí - Hạnh L - Vật lí - Tiến - Toán - Minh Toán - Thảo Toán - Thuỷ T Toán - Thận Hóa học - Hồng - Hóa học - Hương H T. Anh - Linh Vật lí - Duyên T. Anh - T. Anh - Oanh Thể dục - Lương TD Ngữ văn - Hảo Toán - Bích Toán - Chiến Sinh học - Hằng S Vật lí - Tuấn Hóa học - Hải H Sinh học - Dung S Vật lí - Huệ Hóa học TN - Hoàn - GDCD - Phượng Lịch Sử - Lương S T. Anh - Toàn GDCD - Thương Ngữ văn - Thanh Địa Lí - T.Hương Đ
Thứ bảy Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - Thể dục - Hải TD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toán - Hoà - Toán - D. Hạnh T T. Anh - T.Vân Toán - L. Hạnh T Ngữ văn - T.Xuân Vật lí - Tuấn T. Anh - Tú A GDCD - Phượng T. Anh - Toàn Ngữ văn - Dung V Lịch Sử - Lương S -
Tiết 3 - Thể dục - Hải TD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toán - Hoà - Toán - D. Hạnh T T. Anh - T.Vân Toán - L. Hạnh T Ngữ văn - T.Xuân Vật lí - Tuấn T. Anh - Tú A GDCD - Phượng T. Anh - Toàn Ngữ văn - Dung V Lịch Sử - Lương S -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T. Anh - Tú A Vật lí - Tuấn T. Anh - Linh Toán - D. Hạnh T Sinh học - Dung S T. Anh - T.Vân Toán - L. Hạnh T Ngữ văn - T.Xuân Ngữ văn - Dung V GDCD - Phượng T. Anh - Toàn - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T. Anh - Tú A Vật lí - Tuấn T. Anh - Linh Toán - D. Hạnh T Sinh học - Dung S T. Anh - T.Vân Toán - L. Hạnh T Ngữ văn - T.Xuân Ngữ văn - Dung V GDCD - Phượng T. Anh - Toàn - -

Trang chủ | Danh sách lớp