Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Hằng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - 12A3 - Sinh học -
Tiết 2 - - - - 12A3 - Sinh học -
Tiết 3 - - 12A2 - Sinh học - 12A1 - Sinh học -
Tiết 4 - - 12A2 - Sinh học - 12A1 - Sinh học -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp