Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Đăng Lương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12A11 - Lịch Sử12A10 - Lịch Sử - 12A8 - Lịch Sử -
Tiết 2 - 12A11 - Lịch Sử12A10 - Lịch Sử - 12A8 - Lịch Sử -
Tiết 3 - 12A12 - Lịch SửA17-XH - Lịch Sử - 12A9 - Lịch Sử -
Tiết 4 - 12A12 - Lịch SửA17-XH - Lịch Sử - 12A9 - Lịch Sử -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp