Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thu Vân

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12A12 - T. Anh12A4 - T. Anh12A4 - T. Anh - -
Tiết 2 - 12A12 - T. Anh12A4 - T. Anh12A4 - T. Anh - -
Tiết 3 - 12A6 - T. Anh12A12 - T. Anh12A6 - T. Anh - -
Tiết 4 - 12A6 - T. Anh12A12 - T. Anh12A6 - T. Anh - -
Tiết 5 - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp