Trường :
TKB Học ôn TN tháng 6
TKB có tác dụng từ: 18/05/2021


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

NgàyTiết10B110B210B310B410B510B610B710B810B910B1010B1110B1211C111C211C311C411C511C611C711C811C911C1011C1111C1212A112A212A312A412A512A612A712A812A912A1012A1112A12A17-XH
Thứ hai Tiết 1 Chào cờ - Hùng T Chào cờ - Tùng Chào cờ - Hường Chào cờ - Dũng L Chào cờ - Tiến Chào cờ - Hà A Chào cờ - Thuỷ T Chào cờ - LanT - Chào cờ - Phương V Chào cờ - Phong Chào cờ - Yến Chào cờ - Thận Chào cờ - Hồng Chào cờ - Bình T Chào cờ - Hương H Chào cờ - Loan Chào cờ - Chiến Chào cờ - Quyết Chào cờ - Minh Chào cờ - Oanh Chào cờ - Hảo Chào cờ - K.Hương Đ Chào cờ - Hiếu Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Hóa học - Hải H Ngữ văn - T.Xuân Ngữ văn - Thanh - Toán - L. Hạnh T T. Anh - Tú A Địa Lí - Đức Toán - Tú T Ngữ văn - Dung V Địa Lí - T.Hương Đ -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toán - Hoà Hóa học - Hoàn Hóa học - Hải H Ngữ văn - T.Xuân Ngữ văn - Thanh - Toán - L. Hạnh T T. Anh - Tú A Địa Lí - Đức Toán - Tú T Ngữ văn - Dung V Địa Lí - T.Hương Đ -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Vật lí - Dũng L Hóa học - Hải H Toán - L. Hạnh T Toán - Tú T T. Anh - Tú A Toán - Đại T Ngữ văn - Dung V Địa Lí - T.Hương Đ Địa Lí - Đức Ngữ văn - Thanh -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Vật lí - Dũng L Hóa học - Hải H Toán - L. Hạnh T Toán - Tú T T. Anh - Tú A Toán - Đại T Ngữ văn - Dung V Địa Lí - T.Hương Đ Địa Lí - Đức Ngữ văn - Thanh -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ ba Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ngữ văn - N.Xuân T. Anh - Linh - T. Anh - Tú A Toán - Tú T Ngữ văn - T.Xuân Toán - Đại T T. Anh - Toàn - Lịch Sử - Lương S T. Anh - T.Vân -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ngữ văn - N.Xuân T. Anh - Linh - T. Anh - Tú A Toán - Tú T Ngữ văn - T.Xuân Toán - Đại T T. Anh - Toàn - Lịch Sử - Lương S T. Anh - T.Vân -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ngữ văn - Dung V T. Anh - Linh Ngữ văn - N.Xuân Toán - D. Hạnh T - T. Anh - T.Vân T. Anh - Tú A Ngữ văn - T.Xuân Toán - Đại T Toán - Tú T T. Anh - Toàn Lịch Sử - Lương S -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ngữ văn - Dung V T. Anh - Linh Ngữ văn - N.Xuân Toán - D. Hạnh T - T. Anh - T.Vân T. Anh - Tú A Ngữ văn - T.Xuân Toán - Đại T Toán - Tú T T. Anh - Toàn Lịch Sử - Lương S -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ tư Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Toán - D. Hạnh T T. Anh - T.Vân T. Anh - Tú A Vật lí - Huệ Vật lí - Tuấn - - Lịch Sử - Lương S Toán - Đại T Toán - Bích -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hóa học - Hoàn Toán - Hoà Toán - D. Hạnh T T. Anh - T.Vân T. Anh - Tú A Vật lí - Huệ Vật lí - Tuấn - - Lịch Sử - Lương S Toán - Đại T Toán - Bích -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vật lí - Tuấn Sinh học - Hằng S Vật lí - Dũng L Vật lí - Duyên Vật lí - Huệ Sinh học - Dung S Hóa học - Hoàn Địa Lí - Đức Toán - Đại T Ngữ văn - Thanh - T. Anh - T.Vân Lịch Sử - Lương S
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vật lí - Tuấn Sinh học - Hằng S Vật lí - Dũng L Vật lí - Duyên Vật lí - Huệ Sinh học - Dung S Hóa học - Hoàn Địa Lí - Đức Toán - Đại T Ngữ văn - Thanh - T. Anh - T.Vân Lịch Sử - Lương S
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ năm Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toán - Hoà - Toán - D. Hạnh T T. Anh - T.Vân Toán - L. Hạnh T Ngữ văn - T.Xuân Vật lí - Tuấn T. Anh - Tú A GDCD - Phượng T. Anh - Toàn Ngữ văn - Dung V Toán - Bích -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toán - Hoà - Toán - D. Hạnh T T. Anh - T.Vân Toán - L. Hạnh T Ngữ văn - T.Xuân Vật lí - Tuấn T. Anh - Tú A GDCD - Phượng T. Anh - Toàn Ngữ văn - Dung V Toán - Bích -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T. Anh - Tú A Vật lí - Tuấn - Toán - D. Hạnh T Sinh học - Dung S T. Anh - T.Vân Toán - L. Hạnh T Ngữ văn - T.Xuân Ngữ văn - Dung V GDCD - Phượng T. Anh - Toàn - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T. Anh - Tú A Vật lí - Tuấn - Toán - D. Hạnh T Sinh học - Dung S T. Anh - T.Vân Toán - L. Hạnh T Ngữ văn - T.Xuân Ngữ văn - Dung V GDCD - Phượng T. Anh - Toàn - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ sáu Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vật lí - Tuấn Hóa học - Hoàn Sinh học - Hằng S Vật lí - Duyên Hóa học - Hằng H Vật lí - Huệ Sinh học - Dung S Lịch Sử - Lương S T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh Toán - Đại T GDCD - Thương GDCD - Phượng
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vật lí - Tuấn Hóa học - Hoàn Sinh học - Hằng S Vật lí - Duyên Hóa học - Hằng H Vật lí - Huệ Sinh học - Dung S Lịch Sử - Lương S T. Anh - Toàn Ngữ văn - Thanh Toán - Đại T GDCD - Thương GDCD - Phượng
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sinh học - Hằng S Vật lí - Tuấn Hóa học - Hải H Sinh học - Dung S Vật lí - Huệ Hóa học TN - Hoàn - GDCD - Phượng Lịch Sử - Lương S T. Anh - Toàn GDCD - Thương Ngữ văn - Thanh Địa Lí - T.Hương Đ
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sinh học - Hằng S Vật lí - Tuấn Hóa học - Hải H Sinh học - Dung S Vật lí - Huệ Hóa học TN - Hoàn - GDCD - Phượng Lịch Sử - Lương S T. Anh - Toàn GDCD - Thương Ngữ văn - Thanh Địa Lí - T.Hương Đ
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ bảy Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 SHL - Hùng T SHL - Tùng SHL - Hường SHL - Dũng L SHL - Tiến SHL - Hà A SHL - Thuỷ T SHL - LanT - SHL - Phương V SHL - Phong SHL - Yến SHL - Thận SHL - Hồng SHL - Bình T SHL - Hương H SHL - Loan SHL - Chiến SHL - Quyết SHL - Minh SHL - Oanh SHL - Hảo SHL - K.Hương Đ SHL - Hiếu - - - - - - - - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp