Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Tào Thị Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - 11B7 - Vật lí11B9 - Vật lí -
Tiết 3 - 11B11 - Vật lí - - 11B7 - Vật lí11B7 - Vật lí
Tiết 411B6 - Vật lí11B9 - Vật lí - 11B11 - Vật lí11B6 - Vật lí11B7 - Công nghệ
Tiết 511B12 - Công nghệ11B6 - Vật lí - 11B10 - Công nghệ11B6 - Công nghệ -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp