Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Hà

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - 10A12 - Hóa học10A10 - Hóa học10A10 - Hóa học
Tiết 2 - - 10A9 - Hóa học11B9 - Hóa học11B10 - Hóa học10A9 - Hóa học
Tiết 3 - - 10A11 - Hóa học - - 10A12 - Hóa học
Tiết 4 - - - - 11B9 - Hóa học -
Tiết 5 - - 11B10 - Hóa học - 10A11 - Hóa học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp