Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Tô Hằng Nga

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12C9 - Hóa học12C11 - Hóa học12C10 - Hóa học - -
Tiết 2 - 12C11 - Hóa học - 12C12 - Hóa học - -
Tiết 3 - - 12C10 - Hóa học - - 11B11 - Hóa học
Tiết 4 - - 11B11 - Hóa học12C9 - Hóa học - 12C12 - Hóa học
Tiết 5 - - 11B12 - Hóa học11B12 - Hóa học - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp