Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Thu Hằng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11B7 - Hóa học10A7 - Hóa học11B8 - Hóa học11B7 - Hóa học -
Tiết 2 - - 10A7 - Hóa học11B6 - Hóa học11B7 - Hóa học -
Tiết 3 - 11B8 - Hóa học10A8 - Hóa học11B8 - Hóa học10A7 - Hóa học -
Tiết 4 - 11B6 - Hóa học - - - -
Tiết 5 - 10A8 - Hóa học11B6 - Hóa học - 10A8 - Hóa học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp