Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Đan Phụng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 11B11 - Sinh học - - -
Tiết 211B11 - Sinh học - 12C11 - Sinh học - - -
Tiết 311B6 - Sinh học - 12C12 - Sinh học11B7 - Sinh học11B5 - Sinh học -
Tiết 411B10 - Sinh học - 11B12 - Sinh học11B10 - Sinh học11B12 - Sinh học -
Tiết 511B5 - Sinh học - 12C10 - Sinh học11B6 - Sinh học11B7 - Sinh học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp