Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Vũ Thị Nga

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10A1 - Công nghệ - 10A5 - Công nghệ - 10A6 - Công nghệ
Tiết 2 - 10A8 - Công nghệ - 10A4 - Công nghệ - 10A10 - Công nghệ
Tiết 3 - - - - 10A2 - Công nghệ11B8 - Sinh học
Tiết 4 - 10A7 - Công nghệ11B8 - Sinh học10A11 - Công nghệ10A3 - Công nghệ10A12 - Công nghệ
Tiết 5 - - 11B9 - Sinh học10A9 - Công nghệ11B9 - Sinh học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp