Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Xuân Nam

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11B12 - Tin học11B8 - Tin học - 11B6 - Tin học11B2 - Tin học
Tiết 2 - - 11B10 - Tin học - - 10A1 - Tin học
Tiết 310A2 - Tin học11B4 - Tin học10A2 - Tin học - 11B12 - Tin học11B6 - Tin học
Tiết 410A1 - Tin học - - - 11B8 - Tin học11B4 - Tin học
Tiết 511B10 - Tin học - - - 11B2 - Tin học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp