Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Mai Hương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - 10A9 - Tin học10A4 - Tin học10A4 - Tin học12C11 - Tin học
Tiết 210A8 - Tin học10A12 - Tin học - 10A5 - Tin học10A11 - Tin học10A11 - Tin học
Tiết 310A12 - Tin học10A3 - Tin học10A3 - Tin học10A6 - Tin học - 10A8 - Tin học
Tiết 4 - - 10A10 - Tin học - 10A5 - Tin học10A10 - Tin học
Tiết 510A9 - Tin học10A6 - Tin học10A7 - Tin học12C12 - Tin học10A7 - Tin học -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp