Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Thị Hạnh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11B6 - Lịch Sử - 11B2 - Lịch Sử11B1 - Lịch Sử11B5 - Lịch Sử
Tiết 211B7 - Lịch Sử11B8 - Lịch Sử - - 11B12 - Lịch Sử12C6 - Lịch Sử
Tiết 3 - 12C7 - Lịch Sử - 12C6 - Lịch Sử - 11B4 - Lịch Sử
Tiết 412C7 - Lịch Sử - - 12C8 - Lịch Sử12C8 - Lịch Sử11B10 - Lịch Sử
Tiết 5 - 11B9 - Lịch Sử - 11B3 - Lịch Sử11B11 - Lịch Sử -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp