Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Bình

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12C12 - Lịch Sử12C1 - Lịch Sử - 12C9 - Lịch Sử12C3 - Lịch Sử
Tiết 212C3 - Lịch Sử12C1 - Lịch Sử - - - 12C2 - Lịch Sử
Tiết 312C12 - Lịch Sử - 12C2 - Lịch Sử - 12C12 - Lịch Sử12C10 - Lịch Sử
Tiết 412C10 - Lịch Sử - 12C11 - Lịch Sử - 12C10 - Lịch Sử12C9 - Lịch Sử
Tiết 512C11 - Lịch Sử - 12C9 - Lịch Sử - 12C11 - Lịch Sử -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp