Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Phan Thị Hằng Nga

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11B5 - T. Anh11B5 - T. Anh11B9 - T. Anh11B9 - T. Anh -
Tiết 2 - 11B5 - T. Anh11B9 - T. Anh - 11B5 - T. Anh -
Tiết 3 - - 11B9 - T. Anh11B10 - T. Anh - -
Tiết 4 - 11B10 - T. Anh - - 11B10 - T. Anh -
Tiết 5 - - - - 11B10 - T. Anh -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp