Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Như Hưng

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 11B9 - GD QP-AN - 11B7 - GD QP-AN - -
Tiết 2 - 11B6 - GD QP-AN - 11B8 - GD QP-AN - -
Tiết 311B5 - GD QP-AN11B2 - GD QP-AN - 11B12 - GD QP-AN - -
Tiết 411B3 - GD QP-AN11B1 - GD QP-AN - - - -
Tiết 511B4 - GD QP-AN11B10 - GD QP-AN - 11B11 - GD QP-AN - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp