Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn văn Quyền

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 10A6 - GD QP-AN - 10A1 - GD QP-AN - -
Tiết 2 - 10A10 - GD QP-AN - 10A8 - GD QP-AN - -
Tiết 3 - 10A12 - GD QP-AN10A9 - GD QP-AN10A3 - GD QP-AN - -
Tiết 4 - - 10A7 - GD QP-AN - 10A4 - GD QP-AN -
Tiết 5 - - 10A2 - GD QP-AN10A11 - GD QP-AN10A5 - GD QP-AN -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp