Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Bích

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - 12C11 - Toán - - - -
Tiết 2 - - - - - 10A8 - Toán
Tiết 3 - 10A8 - Toán - - - -
Tiết 412C11 - Toán10A8 - Toán - 12C11 - Toán - 12C11 - Toán
Tiết 510A8 - Toán - - 12C11 - Toán - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp