Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Phương Thảo

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - 11B9 - Toán11B11 - Toán - 11B11 - Toán11B11 - Toán
Tiết 311B11 - Toán11B9 - Toán11B11 - Toán - 11B11 - Toán11B5 - Toán
Tiết 411B9 - Toán - 11B9 - Toán - 11B5 - Toán11B9 - Toán
Tiết 511B9 - Toán11B5 - Toán11B5 - Toán - 11B5 - Toán -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp