Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Thị Hương

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - 11B10 - Địa Lí - 11B7 - Địa Lí
Tiết 3 - 11B6 - Địa Lí11B12 - Địa Lí11B11 - Địa Lí - 11B9 - Địa Lí
Tiết 411B5 - Địa Lí10A3 - Địa Lí11B3 - Địa Lí10A1 - Địa Lí - -
Tiết 510A1 - Địa Lí11B8 - Địa Lí10A3 - Địa Lí11B4 - Địa Lí - -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp