Trường :
TKB Sáng HK I 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/09/2021


Thời khóa biểu giáo viên: Lý Thị Ninh

Buổi TiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S Tiết 1 - - - 11B12 - GDCD10A6 - GDCD -
Tiết 210A7 - GDCD - - - 10A4 - GDCD -
Tiết 310A10 - GDCD - - 10A11 - GDCD - -
Tiết 410A9 - GDCD - 10A12 - GDCD11B7 - GDCD11B11 - GDCD -
Tiết 510A5 - GDCD - 11B8 - GDCD10A8 - GDCD10A3 - GDCD -
C Tiết 1 - - - - - -
Tiết 2 - - - - - -
Tiết 3 - - - - - -
Tiết 4 - - - - - -
Tiết 5 - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp